Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Wszystkie organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Augustowa mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na członków Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Kandydaci mogą być zgłaszani w ramach następujących obszarów:

1) pomoc społeczna, działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) ochrona, promocja zdrowia i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) kultura fizyczna, sport;

4) turystyka i krajoznawstwo, rekreacja, promocja miasta;

5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona środowiska;

6) działania na rzecz osób starszych.

Termin zgłoszenia kandydatur wynosi 14 dni od momentu ogłoszenia naboru, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się zgodnie z określonym wzorem karty zgłoszenia do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do której dołącza się:

- imienną rekomendację kandydata na członka Augustowskiej Rady Pożytku Publicznego;

- oświadczenie kandydata na członka Augustowskiej Rady Pożytku Publicznego;

- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

- aktualny odpis KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, bądź nadsyłać drogą pocztową na adres: ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów z dopiskiem: „Augustowska Rada Pożytku Publicznego”.

Po zakończeniu naboru lista kandydatów zostanie upubliczniona, następnie zostanie zorganizowane spotkanie wyborcze organizacji pozarządowych. W głosowaniu będą mogły wziąć udział osoby, które przedłożą na spotkaniu pełnomocnictwo do głosowania (zgodne z określonym wzorem).

Szczegółowe zasady organizacji i trybu działania Rady określa Uchwała NR X/85/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.