Przypominamy, że corocznie w terminie do 31 stycznia osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada Burmistrzowi Miasta Augustowa „Informację o wyrobach zawierających azbest", a pozostałe podmioty Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Jest to obowiązek wykorzystującego wyroby zawierającego azbest. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest".

Więcej informacji oraz wzory dokumentów są dostępne pod adresem: https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/wyroby-zawierajace-azbest oraz w wydziale Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 302.