Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - odbędzie się 13 marca 2023 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urz