Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.