Na podstawie art. 168 w zw. z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn.zm.), Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Augustowie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających listę ławników Sądu Rejonowego w Augustowie. Poinformował, że na okres kadencji 2024-2027 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie niezbędne jest dokonanie uzupełnienia listy o 8 ławników.