OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 3 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
  21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 2. określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
 3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2022/2023,
 4. ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
 5. przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Augustów,
 6. udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Augustowa,
 7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego „Dom Turka”.

3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Alicja Dobrowolska