Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

  • trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmianę na:

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- podłączenie do sieci gazowej,

  • ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych wszystkich starych źródeł ciepła, nowymi źródłami ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych:

    - kocioł,

    - pompę ciepła,

    - urządzenie grzewcze elektryczne, np. kotły elektryczne, systemy ogrzewania na podczerwień, itp.

  • zainstalowanie nowego źródła ciepła tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, zainstalowanie zbiornika na gaz płynny, zakup i montaż pompy ciepła lub urządzenia grzewczego elektrycznego w nowo budowanych obiektach.

Dofinansowanie może pokryć 70% planowanej przez mieszkańca inwestycji i wynieść maksymalnie 7.000 zł w przypadku domu jednorodzinnego lub maksymalnie 14.000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Dotacją obejmuje się wyłącznie prace, które zostały wykonane po dniu podpisania Umowy.

Wnioski o udzielanie dotacji można składać od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, pok. 300 lub przesłać listownie na adres Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.

Wszelkie informacje i wskazówki można uzyskać w pok. 300 ul. Młyńska 35 tel. 87 643 86 26 oraz na stronie www.airgustow.pl.