B U R M I S T R Z

M I A S T A A U G U S T O W A

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości na okres od 21.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

1) Stanowisko Nr 1 o pow. 100, 00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SU1A/00022462/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy wynosi 15 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 000, 00 zł.

2) Stanowisko Nr 2 o pow. 100, 00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SU1A/00022462/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy wynosi 15 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 2 500, 00 zł.

Przetarg odbędzie się 3 marca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój nr 411, 3 piętro . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 28 lutego 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe ( na dzień wpłacenia wadium) wobec Gminy Miasta Augustów.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, przepisami prawa miejscowego, z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Wylicytowany czynsz dzierżawny będzie należało wpłacić przed podpisaniem umowy.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul.Młyńskiej 35 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35(w tym projekt umowy), pokój Nr 304, tel. 87 64380 60. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy.

Burmistrz Miasta Augustowa