Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Seniorzy mają moc” złożoną przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie.